Đây là nội dung liên quan đến quyền lợi của người lao động (NLĐ) quy định tại Bộ Luật Lao động 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20-11-2019 vừa qua.

Tại khoản 1, điều 109 Bộ Luật Lao động 2019 nêu rõ: NLĐ làm việc từ 6 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Có thể thấy, quy định mới này đã không còn chi tiết "tính vào thời giờ làm việc" như quy định tại Bộ Luật Lao động 2012. Điều này đồng nghĩa với việc, NLĐ phải bảo đảm thời gian làm việc thực tế đủ 8 giờ/ngày. Chỉ khi NLĐ làm việc theo ca liên tục từ 6 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ mới được tính vào giờ làm việc.

Với các đợt nghỉ ngắn, để bảo đảm tinh thần, sức khỏe cho NLĐ, Bộ Luật Lao động 2019 vẫn kế thừa tinh thần của Bộ Luật Lao động 2012 bằng quy định: Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ, người sử dụng lao động bố trí cho NLĐ các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.

Bộ Luật Lao động 2019 sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1-1-2021.

H.Lê