Kỳ vọng cây thông Caribe

Theo các nhà chuyên môn, loại cây này có triển vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa phù hợp với quy hoạch phát triển trồng rừng gỗ lớn vừa có thể ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Kỳ vọng cây thông Caribe