CHỦ ĐỀ

Mời góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Nên giảm giờ làm cho công nhân

Đại bộ phận công nhân ủng hộ đề xuất giảm giờ làm và tăng ngày nghỉ của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Nên giảm giờ làm cho công nhân