Chúng tôi không tham gia nhưng khi nhận lương thì thấy bị trừ hết phụ cấp. Công ty làm như vậy là đúng hay sai?”.

Trả lương ngừng việc theo hợp đồng

Bà Lê Châu Mỹ, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Theo quy định, tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong thời gian ngừng việc tại khoản 1 điều 98 Bộ Luật Lao động là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động. Ngoài ra, nội quy lao động của công ty cũng quy định trường hợp người lao động phải ngừng việc không do lỗi của người sử dụng lao động thì tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Công ty trả lương ngừng việc cho người lao động căn cứ vào các quy định này.