Hãy lắng nghe tiếng nói người lao động

Công nhân mong muốn Bộ Luật Lao động phải bảo vệ được bên yếu thế trong quan hệ lao động

Hãy lắng nghe tiếng nói người lao động