Trị tiếng ồn trong khu dân cư: Dễ hay khó?: Nâng cao ý thức người dân

Ý thức của người dân chính là yếu tố gốc rễ và cũng là điều khó thay đổi nhất nhưng quan trọng nhất để xóa bỏ nạn ô nhiễm tiếng ồn tại khu dân cư

Trị tiếng ồn trong khu dân cư: Dễ hay khó?: Nâng cao ý thức người dân