Thêm điều kiện chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp có thể coi là phao cứu sinh cho người lao động khi bị mất việc làm. Tuy nhiên, theo quy định mới nhất, điều kiện chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đã thay đổi

Thêm điều kiện chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
Xem thêm